Radikalisera klimatpolitiken nu

Hållbara handlingars hjärta är grönt men inte partipolitiskt (bak)bundet. Däremot tar jag gärna ställning i miljöpolitiska frågor och stöder angelägna initiativ. Det upprop som nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu genomför är ett sådant. Jag har skrivit under det. Gör det du också!

Nedan följer uppropet i dess helhet, hämtat från nätverkets hemsida:

”Vi som undertecknar detta upprop är oroade av den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker.

Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer.

Vi tror inte att ett samhälle med förändrad livsstil behöver bli sämre för oss medborgare. Inte om det förenas med minskade orättvisor inom landet. Däremot kan stora orättvisor inom den rika världens länder skapa svårigheter för en bred acceptans för en radikalare klimatpolitik.

Vi tror att det kan vara bättre att leva i ett hållbart samhälle som präglas av ett mer etiskt tänkande och som är mer inriktat på kvalitet än på kvantitet. Det som gör oss beredda att ändra livsstil är dock inte grundat på tron att vi själva därmed ska få det bättre. Istället handlar det om omtanke om de människor som riskerar att drabbas värst av den globala uppvärmningens konsekvenser; såsom ökad fattigdom, svält och död.

Vi vill inte tyngas ner av samvetskval för att åtgärder som skulle kunna minska Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen inte genomförs på grund av vår egen bekvämlighet och rädsla för förändringar. Istället vill vi att Sverige ska präglas av en livsstil som är moraliskt försvarbar ur ett klimatperspektiv – att vi får en hållbar livsstil som vi kan vara stolta över – och som kan inspirera andra länder till efterföljd.

Dessutom kommer klimatförändringarna att leda till svåra påfrestningar på världsekonomin när de väl har uppstått. Det gör att vi förmodligen har att välja mellan att arbeta förebyggande, och därmed på ett planerat sätt ändra vår konsumtionsnivå, eller påtvingas förändringar av vår konsumtion på ett oplanerat och okontrollerat sätt.

Därför har vi en uppmaning till samtliga politiska partier: besluta om så radikala åtgärder att Sverige inte bidrar till utsläpp som fortsätter att driva upp jordens medeltemperatur på det sätt som forskarna varnar för – och det gäller även om åtgärderna leder till lägre konsumtionsnivå och till förändringar av den nuvarande livsstilen i Sverige.”

Här skriver du under uppropet!

Våra EU-politiker och miljön

Ibland sägs det att rösthandlingen är den största miljöinsats en vanlig medborgare kan göra. Hållbara handlingar tar inte partipolitisk ställning men tycker det är livsviktigt med både demokrati och hållbar utveckling. Därför vill jag tipsa om Naturskyddsföreningens rapport om hur svenska EU-politiker har engagerat sig i miljöfrågor under den gångna mandatperioder. Jag har inte lusläst rapporten ännu, men hoppas få tillfälle att göra det före Europaparlamentsvalet den 25 maj.

God fortsättning supervalåret 2014

God fortsättning på det nya året!

År 2014 kallas ibland för ett supervalår eftersom både Europaparlamentsvalet och svenska nationella allmänna val infaller under året. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Ett valår innebär en särskild möjlighet att göra sin röst hörd. Och varje röstberättigad medborgare ska givetvis använda sin demokratiska rättighet att utse sina företrädare till samhällets olika beslutsfattande nivåer. Men som medborgare kan man göra mer än att begå sin rösthandling. Fram till valen (och givetvis även efter dem) är det möjligt att vara med och försöka sätta agendan för den politiska debatten och därmed påverka den framtida samhällsutvecklingen. Något även icke röstberättigade medborgare – här tänker jag bland annat på barn och ungdomar – kan göra. Genom att resa angelägna frågor och ställa politiker och andra makthavare till svars för den förda politiken går det att bidra till att de verkligt avgörande problemställningarna blir belysta. Hit hör givetvis frågor som rör hållbar utveckling, både i Sverige och i världen.

Frågor som rör hållbar utveckling står dock inte högst upp på den politiska dagordningen just nu. Under mellandagarna kom emellertid ärkebiskop Anders Wejryd och sex andra namnkunniga personer med en utmaning till riksdagspartiernas partiledare och språkrör. I en debattartikel i Dagens industri reste Wejryd och de andra debattörerna ett antal frågor om hållbar utveckling och krävde svar från partierna i god tid före Europaparlamentsvalet (som är det första av valen detta år). Det ska bli intressant att se om partiledarna förmår bemöta frågorna och vilka svar de i sådana fall levererar. Jag tänker dessutom att varje medborgare som är engagerad i frågor som rör hållbar utveckling ska följa debattörernas exempel och börja ställa frågor till politiker på olika nivåer. Frågorna kan resas på debattplats och i insändare, men också ställas i sociala medier, till partikanslier, vid skolval, i valstugor etc. Ja, låt politiker i olika sammanhang erfara hur angeläget det är att just frågor om hållbar utveckling diskuteras och besvaras under supervalåret 2014!